App privacy voorwaarden

App privacy voorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden is vastgelegd onder welke voorwaarden je de app van Your Research mag gebruiken. Deze voorwaarden gelden ook voor het gebruik van de webapp, overal waar je in deze voorwaarden -app- leest, kun je dus ook webapp lezen.

Gebruiksrecht

Your Research geeft jou het recht om de app in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving te gebruiken. Het is alleen toegestaan om de app persoonlijk of namens huisgenoten te gebruiken. Je mag de app ook gebruiken om als onderzoeker gegevens van deelnemers aan een onderzoek in te vullen, mits de desbetreffende deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven.

Meer specifiek is het niet toegestaan om op enige wijze aanpassingen in de app of de broncode van de app door te voeren of de app in welke vorm dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Uiteraard is het toegestaan om een reservekopie van de app voor back-updoeleinden te maken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op de app zijn en blijven eigendom van Your Research, jij krijgt een beperkt gebruiksrecht op basis van deze gebruiksvoorwaarden en mag de app alleen gebruiken om mee te werken aan de onderzoeken waarvoor jij bent aangemeld. Deze app bevat ook open source code van derden waarop naast deze gebruiksvoorwaarden aparte licentievoorwaarden van toepassing zijn. Op verzoek informeren wij je over deze licentievoorwaarden.

Persoonsgegevens

Your Research gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens die via de app worden verzameld en verwerkt deze in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Your Research is gevestigd aan de Zeeweg 28, 1271VX te Huizen. Your Research heeft een Functionaris voor gegevensbescherming, deze is te bereiken via privacy@yourresearch.com of bel naar +31(0)85 0043 969.

De persoonsgegevens die worden verwerkt variëren per onderzoek. Samen met de onderzoeksinstellingen streeft Your Research naar data-minimalisatie: alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn worden verwerkt, de overige persoonsgegevens kun je optioneel aan ons verstrekken. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwerkt om het gebruik van de app mogelijk te maken, vast te stellen of je voldoet aan de leeftijdsgrens die is opgenomen in de AVG en om onderzoeksinstellingen in staat te stellen onderzoek te doen. Your Research informeert jou daarnaast vrijblijvend over mogelijke relevante onderzoeken waar deelnemers voor worden gezocht.

Your Research deelt jouw persoonsgegevens alleen met de onderzoeksinstelling die het onderzoek uitvoert waar jij aan deelneemt. Ten behoeve van de technische ondersteuning van de app en de hosting van de data worden derden ingeschakeld. De data wordt gehost op servers binnen de Europese Unie. Your Research heeft ter bescherming van jouw persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen genomen en is gecertificeerd volgens ISO 27001 en NEN 7510.

Al jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je actief gebruik maakt van de app. Stop je met het gebruik van de app en verzoek je zelf om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, dan zal Your Research dit binnen dertig dagen doen. Als je twaalf maanden inactief bent, vragen wij je sowieso of je nog langer gebruik wilt maken van de app. Is dat niet het geval, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens na nog eens drie maanden.

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je de volgende rechten: je hebt het recht op inzage in welke persoonsgegevens wij van je verwerken; je mag ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen en te verwijderen en je mag je persoonsgegevens laten overdragen aan een andere partij. Your Research streeft daarbij naar data-minimalisatie: alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn worden verwerkt, de overige persoonsgegevens kun je optioneel aan ons verstrekken.

Heb je een klacht of vraag? Neem even contact op. Mocht dat niks opleveren, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soorten gegevens verzamelde data

Onder de soorten onderzoeksgegevens die Your Research App verzamelt, bevinden zich: Locatietoestemming. De locatie wordt bijgehouden, zelfs wanneer de app op de achtergrond is of niet in gebruik is.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacy beleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze applicatie.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze applicatie worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze applicatie onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze applicatie specifiek vermeldt dat sommige gegevens niet verplicht zijn, staat het gebruikers vrij om deze gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de dienst.

Gebruikers die niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met Your Research via privacy@yourresearch.com.

Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie die door deze applicatie wordt gebruikt, dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren.

Apparaat toestemming voor toegang tot persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de specifieke telefoon van de gebruiker, kan deze applicatie om bepaalde machtigingen vragen die hem toegang geven tot de telefoon gegevens van de gebruiker, zoals hieronder beschreven. De benodigde toestemmingen kunnen per onderzoek waaraan de gebruiker deelneemt verschillen.

Deze machtigingen moeten standaard door de gebruiker worden verleend voordat toegang tot de betreffende informatie kan worden verkregen. Nadat de toestemming is gegeven, kan deze op elk moment door de gebruiker worden ingetrokken. Om deze machtigingen in te trekken, kunnen gebruikers de instellingen van hun telefoon raadplegen of contact opnemen met Your Research voor ondersteuning via de contactgegevens in dit document. De exacte procedure voor het beheren van app-machtigingen kan afhankelijk zijn van het telefoon en de software van de gebruiker.

Houd er rekening mee dat het intrekken van dergelijke machtigingen van invloed kan zijn op de goede werking van deze applicatie.

Als de gebruiker een van de onderstaande toestemmingen verleent, kunnen de respectieve persoonlijke gegevens worden verwerkt (d.w.z. toegang tot, gewijzigd of verwijderd) door deze applicatie.

Geschatte locatiebepaling

Wordt gebruikt voor toegang tot de geschatte telefoonlocatie van de gebruiker. Deze applicatie kan locatiegegevens van gebruikers verzamelen, gebruiken en delen met deelnemende onderzoeken om locatiegebaseerde diensten te leveren.

Ondersteuning & updates

De verantwoordelijkheid voor het gebruik en de installatie van de app ligt bij jou. Your Research zal jou hierbij zoveel mogelijk via haar website ondersteunen maar garandeert niet dat alle problemen worden opgelost.

Regelmatig worden er door Your Research updates voor de app uitgebracht. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze via de appstore te downloaden en op een juiste manier te installeren, Your Research kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Voor het installeren van updates is jouw toestemming nodig. Wanneer er bij een update ook wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden doorgevoerd ga je door installatie van de update eveneens akkoord met deze wijzigingen.

Aansprakelijkheid & garanties

Het gebruik van de app is gratis. Your Research spant zich in om de app zoveel mogelijk beschikbaar te houden en fouten te herstellen maar geeft daarom geen enkele garantie en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade, met uitzondering van schade die ontstaat als gevolg van opzet of roekeloosheid.

Looptijd gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment dat jij de app gebruikt en blijven in ieder geval van kracht totdat je de app niet meer gebruikt en jouw data is verwijderd.

Zowel door jou als door Your Research kan deze overeenkomst op ieder moment worden opgezegd. Na het beëindigen van deze overeenkomst moet de app (inclusief eventuele reserve kopieën) worden verwijderd.

Overig

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij een geschil zullen we eerst samen naar een oplossing zoeken. Lukt dat niet, dan zal het geschil aan de volgends de wet bevoegde rechter worden voorgelegd.

Your Research mag deze overeenkomst met jou in het kader van een bedrijfsovername overdragen aan een derde. Your Research zal je in dat geval tijdig informeren.

Eventuele nietigheid van bepalingen uit deze voorwaarden tast de geldigheid van de rest van de voorwaarden niet aan. We zullen dan in overleg treden en de nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk recht doen aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden.